Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník, příspěvková organizace se sídlem 28. října 1157 Neratovice, (dále jen ŠKOLA), jakožto správce a v některých případech i zpracovatel osobních údajů, tímto informuje rodiče a ostatní subjekty (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany ŠKOLY, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ŠKOLOU.
Zpracování osobních údajů probíhá v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

Účel zpracování osobních údajů

ŠKOLA jako správce osobních údajů je oprávněna na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveným zákonem bez souhlasu subjektu údajů. Zpracování dalších osobních údajů je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány osobami, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

  • pro splnění právních povinností, které se na Školu vztahují (např. zápis a průběh školního vzdělávání)
  • pro splnění smlouvy mezi Školou a subjekty těchto osobních údajů (např. dary)
  • pro splnění úkolů ve veřejném zájmu, kterým je Škola pověřena (např. kontaktní údaje zákonných zástupců pro zajištění komunikace s nimi)

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Škole uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, které je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Přístup k osobním údajům

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou ŠKOLOU zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

  • Účel zpracování osobních údajů;
  • Kategorie dotčených osobních údajů;
  • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů;
  • Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány;
  • Zdroje osobních údajů;

Právo na opravu, doplnění či výmaz

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že ŠKOLA provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat ŠKOLU o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ŠKOLA vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Pověřenec ŠKOLY pro ochranu osobních údajů
Mgr. Petra Kotyzová
Tel: 315 650 335
e-mail: petra.kotyzova@neratovice.cz