Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Odborné pracovny

Odborné pracovny

Sportovní zázemí školy

Škola disponuje kvalitním zázemím se dvěma tělocvičnami a velkým sportovním areálem v přilehlé části školy. 5.září 2006 proběhlo slavnostní otevření sportovního hřiště po náročné, avšak velmi potřebné rekonstrukci. Místo škváry na běžeckých drahách, na doskočišti pro skok vysoký, v prostoru pro vrh koulí, místo betonu u doskočiště pro skok daleký se skví krásný tartanový povrch. Ten je nejen esteticky působivější než černá škvára, ale vzhledem k bezprašnosti je i pro naše děti zdravější. Areál zajišťuje vysoký komfort pro výkon atletických disciplín i pro další sportovní aktivity žáků, včetně kopané, basketbalu, volejbalu i jiných míčových her.

Vybavení pro sportovní činnost v tělocvičnách je přiměřené potřebám školní tělesné výchovy. Míče i další náčiní se pravidelně dokupují, pomůcky doplňují podle opotřebovanosti. Z hlediska dokonalého hygienického zabezpečení do budoucna je třeba uvažovat i o rekonstrukci šaten hlavně z důvodu prostorového. Sociální zařízení – toalety i sprchy – jsou zrekonstruovány a jejich vybavení je na výborné úrovni. Dostupnost teplé vody je samozřejmostí.

Sportovní zázemí školy umožňuje kvalitní výuku tělesné výchovy a poskytuje i dostatečný prostor k volnočasovým aktivitám našich žáků. Tělocvičnu využívají i sportovní oddíly a další skupiny občanů k aktivitám v odpoledních i večerních hodinách i o víkendech.

Pracovna výtvarné výchovy

Snažíme se žákům přiblížit svět výtvarného umění nejen teoretickým základem o dějinách umění, ale především praktickými činnostmi. Žáci si mohou vyzkoušet různé techniky i materiály, i ty netradiční. Zároveň respektujeme individualitu každého žáka, dáváme mu možnost výtvarně se vyjádřit a rozvíjet svou fantazii.

Během měsíců září a října se nám podařilo vyzdobit prostory v 1. patře školy. Začal fungovat i kroužek Výtvarné výchovy pro 2. stupeň, kde jsme společně s žáky vytvořili plošné obrazy, dekorace z listí a přírodního materiálu. Všichni žáci se ve vyučovacích hodinách budou podílet na výzdobě prostor školy.

“ Vždyť kdo si hraje, nezlobí, …
… samotný obraz je poezie štětce a barev
a my se jej snažíme vnímat
a porozumět vdechnutému smyslu umělcovu…

Pracovna chemie

Pracovna chemie je velikostí a typem pracovních stolů uzpůsobena možnosti samostatné práce žáků pro výuku chemie i laboratorních prací. Pro potřeby chemie jsou žákovské stoly vybaveny vodovodem a na učitelský stůl je zaveden zemní plyn pro práci s plynovými kahany. V pracovně jsou různé tabulky, plakáty a názorné pomůcky potřebné pro výuku. Jsou zde i audiovizuální přístroje – např. televize s videorekordérem, zpětný projektor a diaprojektor. Odborná pracovna chemie je spojena s kabinetem a přípravnou chemikálií, což umožňuje učiteli rychlé a efektivní využití pomůcek a přípravu různých aparatur pro pokusy.

V naší pracovně chemie neprobíhá jen výuka chemie, ale již několik let se zde konají školní a okresní kola chemické olympiády (při kterých se žáci naší školy umísťují na předních místech).

Pracovna chemie odpovídá psycho-hygienickým zásadám a bezpečnostním předpisům.

Pracovna přírodopisu

Pracovna přírodopisu slouží dětem k lepšímu poznávání přírody a pochopení přírodních jevů. Jsou zde trvale vystaveny různé preparáty, přírodniny, modely, fotografie, plakáty a jiné pomůcky. Aktuálně se zde připravují i různé výstavky doplňující učivo. V pracovně jsou trvale nainstalovány audiovizuální pomůcky jako např. televize, DVD a videopřehrávač, mikroskop propojený s televizí, diaprojektor a zpětný projektor. Pomocí nich můžeme dětem lépe přiblížit a objasnit probírané učivo.

Žákovské stolky je možno rychle a jednoduše přesouvat podle potřeby a práce dětí (např. při mikroskopování, laborat. pracech, skupinové práci, besedách….).

Pracovna přírodopisu se nevyužívá pouze na hodiny přírodopisu, ale také na výuku environmentální výchovy, globální výchovy, na různé besedy, soutěže a olympiády. Vzhledem i vybavením pracovny se snažíme ovlivnit chování a estetické cítění žáků.

Pracovna přírodopisu odpovídá bezpečnostním předpisům a psycho-hygienickým zásadám.

Informace hýbou světem

Ať chceme, či ne, je to tak: Žijeme ve věku informací a schopnost si informace obstarat a umět je správně vyhodnotit je nutnou podmínkou úspěšného rozhodování v jakékoliv lidské činnosti. V současné době již asi nikdo nepochybuje o nutnosti stálého vzdělávání v této oblasti od nejútlejšího věku. A naše škola tento trend správně zachytila a snaží se poskytovat svým žákům na tomto poli maximum!

V letošním školním roce otevíráme již třetí počítačovou učebnu! Moderní, vybavenou 14 kusy on line připojených počítačů, samozřejmě s tiskárnou, skenerem a tabletem. Bude sloužit hlavně pro přístup k internetu a tedy i ke kýženým informacím. Z vlastní zkušenosti víme, že daleko lépe si zapamatujeme to, co sami vyhledáme, než to, co je nám pouze jednostranně předloženo. Po shlédnutí fotogalerie z afrických přírodních rezervací si žáčci tu Keňu určitě lépe zapamatují. Učitelé mají možnost využít zde se nabízejících nových forem výuky k zatraktivnění svého předmětu.

Na příkladu zeměpisu se přeneseme do druhé počítačové učebny, ve které jsou přístroje nejstarší. Ale neznamená to, že nejméně využívané. Je zde 15 počítačů, užívaných hlavně k výukovým programům. Tady si žáci procvičují třeba hlavní města afrického kontinentu, případně vyjmenovaná slova, malou násobilku nebo německou gramatiku. Deváťáci zde v rámci předmětu alternativní matematika pronikají do tají Excelu. A jak je zeměpis procvičován v poslední počítačové učebně? Služebně je nejstarší, ale vybavená 12 kusy nejmodernějších počítačů, samozřejmě s barevnou laserovou tiskárnou, skenerem a velkoplošnou televizí, která snímá obraz z monitorů. Tato místnost slouží hlavně na výuku informatiky a zde žáci všechny své nabyté znalosti o Africe zpracují třeba do PowerPointové prezentace nebo tu v odpoledních hodinách vypracují referát (a druhý den tím přesvědčí učitele zeměpisu, že by si tu jedničku na vysvědčení zasloužili!)

Naši žáci tohle všechno zvládnou, protože mají informatiku v rozvrhu od šestky až do devítky 2 hodiny v týdnu.

A stačí jim vůbec učitelé? Snaží se! V rámci celostátní akce Internet do škol podstupují sadu školení (3 cykly). Někteří navíc využili nabídky firmy S-Comp a zapojili se do projektu „Nové formy vzdělávání při využití ICT pomůcek ve výuce“, který zakončí složením zkoušky ECDL (tzv. „řidičák na počítač“ – celosvětově uznávaný certifikát). Tohle všechno by nešlo bez potřebné techniky, proto ve většině kabinetů a všech sborovnách najdeme na pracovním stole počítač připojený k internetu.

Další fází naší informační anabáze??? jsou počítače do tříd. Některé paní učitelky, zvláště z prvního stupně, ho tam již mají. Využily nabídky Finančního úřadu v Neratovicích a vyřazené stroje nyní slouží dětem jak o přestávkách, tak při vyučování. Jednu ze tří počítačových učeben jsme pořídili stejným způsobem – tentokrát pomohla jedna z poboček pražské všeobecné pojišťovny. A naši rodiče. Neváhají a když doma starší PC nebo monitor vymění za nový, nabídnou ho škole. Ale největší část našeho“vozového parku“ jsme pořídili sami z každoročních příspěvků SRPŠ. Jak je vidět, nečekáme, co nám dají shora a snažíme se.

Už jen dovětek o naší práci na závěr: zúčastňujeme se různých soutěží, hlavně v malování na počítači, pořádáme každoročně zájezd na brněnský INVEX nebo třeba otevíráme pro děti odpolední počítačové kroužky.

Informace hýbou světem a díky jejich využití ve správný čas a na správných místech lze získat konečně „velké vítězství na všech frontách “ Tato naše práce, doufejme, k takovému malému vítězství přispěje a stane se dalším krůčkem ke zkvalitnění výukového procesu, což je naším společným cílem.

Hudebna

Hudebna patří k těm učebnám, do nichž žáci rádi chodí. Nenajdete tu klasické školní lavice ani stolky. Učebna je vybavena jako hudební sál, akusticky opatřena kobercem, závěsy, záclonami a měkkými sametovými sedačkami. Žáci se tu učí pěveckým, instrumentálním , hudebně pohybovým i poslechovým činnostem. Zpívat mohou nejen v doprovodu klavíru, ale atraktivní pro ně je i používání elektronických kláves, zesilovačů a reproduktorů. Stereofonní věž Sanyo umožňuje poslech MC, CD nahrávek i rozhlasu.

Pracovna fyziky

Pracovna je využívána především pro výuku fyziky. Jsou zde umístěny objemné pomůcky, které by bylo obtížné stěhovat do kmenových tříd. Na pracovním stole učitele je elektrický rozvod, který umožňuje demonstrovat složitější úkoly.

Prostorné žákovské lavice umožňují umístění pomůcek při provádění pokusů ve skupinách.
Učebna je ideální i pro velké kolektivy tříd, pracovnu využíváme také pro konání matematických olympiád a soutěží.

Školní dílna

Je vybavena tak, aby žáci zvládli ruční opracování materiálů, uměli používat různé pracovní postupy a získali potřebné pracovní návyky. Práce je organizována tak, aby byla pro všechny zajímavá. Výhledově se počítá s větším počtem vyučovacích hodin věnovaným pracovnímu vyučování, protože manuální zručnost je pro život důležitá.

Kuchyňka

Je velmi dobře vybavena – linka, kde jsou dva dřezy, pracovní plocha, dvoje elektrická kamna, kombinovaná lednice, pračka, mikrovlnná trouba. K dispozici je i počítač s přístupem na internet, kde děti mohou najít zajímavé recepty, energetickou hodnotu potravin, biopotraviny a další informace o zdravé výživě.

Žáci upravují pokrmy za studena, učí se základním postupům při přípravě vařených a pečených pokrmů. Připravují i tradiční česká jídla i jídla typická pro země EU. Vařit se učí i chlapci.

Jazykové učebny německého jazyka

Učebny jsou vybaveny novým nábytkem a nastavitelnými lavicemi a židlemi.
Po obvodu místnosti visí na stěnách nové barevné nástěnné tabule, na kterých jsou všechny důležité přehledy probíraného učiva.

Kromě nástěnných tabulí jsou zde k dispozici další velké mobilní nástěnky i menší magnetické, které se používají především k aktuálně probíraným jevům.

Je zde k dispozici počítač s internetem, CD a mg přehrávač, hudební nástroje pro doprovod k různým písním. Pro zpestření výuky je zde i videopřehrávač.

Nová malba, lavice uspořádané do „U“, koberec a květiny doplňují výzdobu třídy a vytvářejí tak žákům příjemnou atmosféru pro počáteční výuku jazykům.

K dispozici jsou slovníky a řada dalších pomůcek jak pro individuální práci, tak pro práci ve dvojicích či skupinách.

Multimediální pracovna

Tato místnost je využívána průběžně všemi třídami zejména pro aktivity doplňující vyučování. Třída je vybavena multifunkčním projektorem s dálkovým ovládáním, s velkým plošným promítacím plátnem (videem, DVD), který je propojen také s počítačem s internetem. Ten umožňuje případné promítání fotografií, obrázků apod. také na velké promítací plátno.

Tato učebna slouží nejen žákům, ale i učitelům pro nejrůznější školení, přednášky, porady, při kterých je tak možnost obrazového doplnění.

Jazykové pracovny anglického jazyka

Dvě pracovny anglického jazyka na 2.stupni a dvě pracovny na 1. stupni poskytují žákům výborné podmínky k upevnění a rozšíření všech jazykových dovednosti. Jsou vybaveny audiovizuální technikou (radiomagnetofon, video, DVD), bez které si výuku cizího jazyka v dnešní době nelze představit.

K výuce, procvičování a opakování gramatických jevů slouží také velké množství barevných didaktických tabulí, plakátů, sbírek fotografii a obrázků či schémat. Velmi atraktivní a zajímavou částí výzdoby pracoven jsou práce samotných žáků zpracovávané v rámci projektů či domácích úkolů.

K vybavení patří také běžně používané dvojjazyčné a jednojazyčné slovníky, odborná literatura a časopisy. Mapy, vlajky a symboly anglicky mluvících zemí vytvářejí dobrou atmosféru při vyučování. V rámci pracoven vedeme také u žáků velice oblíbenou knihovnu anglické literatury, v mnoha případech doplněnou audio nahrávkami. Větší učebna je prostorná,a tak vhodná k provozovaní různých pohybových aktivit, her a soutěží. K výuce AJ používáme i počítačovou pracovnu, kde jsou programy pro procvičování a rozšiřování slovní zásoby v souladu s učebnicemi.

Některé skupiny žáků jsou zapojeny do programu E-twinning, což je mezinárodní spolupráce mezi školami pomocí internetu a anglického jazyka.

Společenská místnost

Zatím pracovní název pro prostory, které budou pro žáky i pedagogy. Vybavení umožní pracovat s nejnovější audiovizuální technikou včetně interaktivní tabule, notebooku a DVD zařízení. Rozloha místnosti dovoluje pořádat akce až pro padesátičlenné skupiny.

 Školní knihovna

Otevírací doba: Pondělí: 12.40 – 14.00 hodin
Počet knih v naší školní knihovně: 2984

Ve školní knihovně si žáci mohou vybrat z bohaté nabídky beletrie i odborné literatury. Velký zájem je o pohádkové příběhy, dívčí romány, dobrodružné knihy. Oblibě se těší rovněž pestrá nabídka encyklopedií různého zaměření.

Uspořádání knih odpovídá modernímu evropskému řazení.
Součástí knihovny je také čítárna a studovna.