Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Přijímací řízení na gymnázium/střední školu

Přijímací řízení na gymnázium/střední školu

Informace k přijímacímu řízení na osmiletá gymnázia ve školním roce 2022/2023

Přihlášky a přijímací řízení na osmiletá gymnázia – 5. ročník ZŠ

První kolo přijímacího řízení – 1 až 2 přihlášky – do 1.3.2023

Druhé a další kola přijímacího řízení – žáci si mohou podat neomezený počet přihlášek, volná místa vyhlašuje gymnázium podle naplněnosti kapacit.

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy (nutné jsou podpisy zákonného zástupce i uchazeče na SŠ). Základní škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáka. Přihlášky tiskne Mgr. Pavla Kliment Rosyvková (pavilon 10, 1. patro, kabinet zeměpisu) podle dodaných podkladů do 24. 2. 2023.

Kritéria pro přijetí na gymnázium

První kolo přijímacího řízení – vyhlášení podmínek pro přijetí – do 31. 1. 2023. Najdete je na webových stránkách střední školy nebo na veřejně přístupné nástěnce střední školy.

Gymnázium, které nabízí ke studiu osmiletý všeobecně vzdělávací obor, MUSÍ konat JEDNOTNÉ přijímací zkoušky z ČJ a M, a to v 1. termínu a ve 2. 17. a 18. dubna 2023.

Náhradní termíny v případě nemoci jsou vyhlášeny na 10. a 11.5.2023.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíte nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. Každý uchazeč koná písemný test 2x: v 1. stanoveném termínu na gymnáziu, které uvedl na přihlášce jako 1., ve 2. termínu na gymnáziu, uvedeném na přihlášce jako 2. Když uchazeč onemocní, musí se do 3 dnů omluvit a dostane náhradní termín (konaný nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu). Uchazeči se započítává vždy ten lepší výsledek ze zkoušky na obou SŠ.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení a zápisový lístek

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na svých webových stránkách. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Nepřijatým uchazečům gymnázium odešle rozhodnutí o nepřijetí, proti kterému se po doručení mohou do 3 pracovních dnů odvolat. Vzor odvolání je ke stažení na školních webovkách.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. (Do běhu lhůty se nezapočítává den vyhlášení výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán poště k doručení. Změnit rozhodnutí při výběru gymnázia a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že byl uchazeč úspěšný při ODVOLÁNÍ.

Zápisový lístek lze získat na základní škole po úspěšném přijetí na osmiletém gymnáziu. Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek proti podpisu zákonného zástupce. Možné konzultace k volbě osmiletého gymnázia je možné si domluvit s Mgr. Pavlou Kliment Rosyvkovou nebo telefonicky do ZŠ. Viz sekce kontakty.


Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

Přihlášky a přijímací řízení na SŠ

První kolo přijímacího řízení – 1 až 2 přihlášky – do 1.3.2023 (na obory s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022). Druhé a další kola přijímacího řízení – žáci si mohou podat neomezený počet přihlášek, volná místa vyhlašuje SŠ podle naplněnosti kapacit.

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy (nutné jsou podpisy zákonného zástupce i uchazeče na SŠ). Základní škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáka. Přihlášky tiskne Mgr. Rosyvková podle dodaných podkladů, nejpozději však 27.2. 2023.

Kritéria pro přijetí na střední školu

První kolo přijímacího řízení – vyhlášení podmínek pro přijetí – do 31. 1. 2023 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. 10. 2021). Najdete je na webových stránkách střední školy nebo na veřejně přístupné nástěnce střední školy.

SŠ, která nabízí ke studiu obory s maturitní zkouškou, MUSÍ konat JEDNOTNÉ přijímací zkoušky z ČJ a M, a to v 1. termínu a ve 2. termínu 13. a 14. dubna 2023.

Náhradní termíny v případě nemoci jsou vyhlášeny na 10. a 11.5.2023.

Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíte nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. Každý uchazeč koná písemný test 2x (pokud má na přihlášce uvedeny 2 SŠ s maturitními obory): v 1. stanoveném termínu na SŠ, kterou uvedl na přihlášce jako 1., ve 2. termínu na SŠ uvedené na přihlášce jako 2. Když uchazeč onemocní, musí se do 3 dnů omluvit a dostane náhradní termín (konaný nejpozději do 1 měsíce po řádném termínu). Uchazeči se započítává vždy ten lepší výsledek ze zkoušky na obou SŠ.

Pokud SŠ nabízí obory učební s výučním listem, zkouška se nekoná a výsledky přijímacího řízení zveřejní SŠ na svém webu v termínu od 28. 4. 2023.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení a zápisový lístek

Zápisový lístek musí vydat ZŠ zákonnému zástupci do 15. 3. 2023. Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek proti podpisu zákonného zástupce. Pokud bude uchazeč konat talentové zkoušky v lednu 2022, zápisový lístek bude vydán zákonnému zástupci po přijetí na SŠ

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na svých webových stránkách. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává.

Nepřijatým uchazečům SŠ odešle rozhodnutí o nepřijetí, proti kterému se po doručení mohou do 3 pracovních dnů odvolat. Vzor odvolání je ke stažení na školních webovkách.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. (Do běhu lhůty se nezapočítává den vyhlášení výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán poště k doručení. Změnit rozhodnutí při výběru SŠ a vzít zápisový lístek zpět je možné pouze v případě, že byl uchazeč úspěšný při ODVOLÁNÍ.

ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ KE STUDIU NA SŠ – je ke stažení na webových stránkách naší školy. Musí být podáno NEJPOZDĚJI DO 3 PRACOVNÍCH DNŮ PO OBDRŽENÍ ROZHONUTÍ O NEPŘIJĚTÍ NA SŠ. Posílá se k rukám ředitele SŠ a poté se čeká na kladné vyřízení žádosti, aby mohl být podán zápisový lístek. Možné konzultace k volbě střední školy je možné si domluvit s Mgr. Pavlou Kliment Rosyvkovou nebo telefonicky do ZŠ. Viz sekce kontakty.