Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Školní řád

Nejdůležitější body školního řádu

 1. Nástup na vyučování – 7.40 hodin, žáci, kteří přijdou na vyučování pozdě, se zapíší do sešitu ve vrátnici.
 2. Žáci se přezouvají a převlékají u šatních skříněk, které si uzamknou.
 3. Předměty nesouvisející s výukou, mobilní telefony a drahé věci se do školy nenosí, škola nenese odpovědnost za jejich ztrátu nebo poškození. Za tyto věci si každý žák odpovídá sám. Pojišťovna jejich ztrátu nehradí.
  V průběhu vyučování mají žáci své mobilní telefony vypnuté.
 4. Po zvonění sedí žáci v lavicích, povinností služby je oznámit v ředitelně nebo kanceláři školy do 5 minut po zvonění nepřítomnost učitele.
 5. Využití kiosku:
  do 7.55 hodin všichni žáci
  v 8.45 hodin – pouze 1.stupeň
  v 9.40 – 9.55 hodin – pouze 2.stupeň
  další přestávky opět všichni žáci

  Žáci 1. stupně relaxují o přestávkách podle pokynů TU.
  Žáci 2. stupně jsou o přestávce v 8.45 hodin ve třídách (jen WC). Další přestávky mají volný pohyb na příslušném patře a v kiosku. Návštěva kiosku max. 1x za den, žáci se nezdržují v prostoru šatních skříněk a v jídelně.
 6. Před výukou TV čekají žáci na učitele v kmenové třídě a ten je odvede do tělocvičny, dále se řídí řádem tělocvičny a školního hřiště. Do odborných pracoven na 10. pavilonu se žáci přemísťují se zazvoněním na hodinu. Při přechodu do pracoven na 3. a 4. pavilonu čekají žáci na svého vyučujícího ve třídě.
 7. Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a ředitelny bez vyzvání.
 8. Žáci dbají na pořádek, ochranu majetku školy, o přestávkách nesmí otevírat okna ve třídách, na chodbách a WC.
 9. Žáci respektují pokyny všech dospělých zaměstnanců školy a slušně je zdraví.
 10. Každé poškození nebo závadu žáci hlásí TU, škodu nahradí žák, který ji zavinil. Při ztrátě učebnice si žáci koupí novou.
 11. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je nepřípustné. Žáci musí být odpovědní za své vlastní chování a pozitivně se zapojí do zdravého životního stylu.
 12. Nepřítomnost žáků musí být omluvena rodiči do 3 dnů (písemně, telefonicky). Uvolnění na 1 den poskytuje TU, na více dní ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů.
 13. Do školní družiny žáci přicházejí od 6.00 – 7.30 hodin. Odchod ze školní družiny pouze podle pokynů a s vědomím vychovatelky a podle časového harmonogramu určeného rodiči.
 14. Žáci se chovají slušně ve školní jídelně, nesní-li moučník nebo ovoce, mohou si jej odnést domů, ale nepohazují slupky apod. v okolí školy.
 15. V případě uvolnění žáka z části výuky v průběhu vyučování musí žáka 1. stupně školy vyzvednout zákonný zástupce žáka, žáka 2. stupně lze uvolnit na základě písemného oznámení zákonného zástupce, ten vyplní příslušný formulář s doložkou „přebírám za svého syna (dceru) v uvedeném čase právní zodpovědnost“, v tomto případě žák uvědomí třídního učitele a pak s formulářem přijde do kanceláře, kde ho ředitelka školy nebo zástupkyně ředitelky školy uvolní a propustí přes vrátnici, bez vyplněného formuláře žák nebude puštěn, při svévolném opuštění budovy poruší školní řád a jeho nepřítomnost nebude omluvena.

Kompletní školní řád si můžete stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení.