Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Organizační pokyny

Organizační pokyny

Zajištění bezpečnosti žáků

Zákon č. 561/2005Sb par.29 je povinnost školy jako celku i každého zaměstnance školy zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů.


Škola přijímá tato opatření:

 • Dodržování pravidel bezpečného a kontrolovaného pohybu osob při vstupu do školy, zejména při příchodu a odchodu žáků a žákyň- cituji Školní řád z 1.9.2012,odst.C, bod 6.- „Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: 7.40 – 8.00 školník; při odchodu žáků domů z budovy ven dohlížející pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů“.
 • Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.
 • Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo jím pověřené zletilé osoby – žáci čekají u kanceláře školy.
 • Všichni dospělí zaměstnanci školy jsou povinni každého neznámého člověka pohybujícího se samostatně po škole oslovit a zeptat se, proč se pohybuje na půdě školy, v případě nejasností odvést do ředitelny školy.
 • Podezřelou osobu mohou nahlásit dospělému zaměstnanci i žáci.
 • Žáci též mají povinnost nahlásit dospělému zaměstnanci školy i podezřelé chování spolužáků ( držení zbraně, násilí, výhružky apod.)

Organizační pokyny k zabezpečení chodu školy

 1. Vyučování nesmí být z jakýchkoli důvodů narušováno.
 2. Prosíme rodiče, aby toto respektovali a návštěvy ve škole směřovali na níže určenou dobu:
  po dohodě s vyučujícími každý den od 13.00
  nebo ráno v době od 7.00 – 7.30
  Prosíme rodiče, aby na své děti čekali před školou.
  Z důvodu bezpečnosti dětí a programu ŠD Vás žádáme, abyste děti ze školní družiny vyzvedávali pouze ve 13.30  a pak od 15.00 (výjimka je pro rodiče 1. ročníků do 12.9.)
 3. Všechny návštěvy se zapíší do knihy návštěv ve vrátnici.
 4. Dopolední návštěvy rodičů a ostatních návštěv pouze u vedení školy a pokud možno po telefonické dohodě.
 5. Rodiče, kteří vyzvedávají dítě během vyučování např. k lékaři, si své dítě vyzvednou v kanceláři školy.
 6. Obědy domů je možno vyzvednout ve školní jídelně pouze v době od 11.15 – 11.40 a 13.50 – 14.00.
 7. Volba obědů rodiči do 8.00  a potom po 13.00.

Děkujeme Vám, že respektujete tato pravidla. Chráníme především bezpečnost Vašich dětí a nerušený průběh vyučování.

Přestávky

Dopolední vyučování

1. Vyučovací hodina8.00 –  8.45
Přestávka8.45 –  8.55
2. Vyučovací hodina8.55 –  9.40
Přestávka9.40 – 10.00
3. Vyučovací hodina10.00 – 10.45
Přestávka10.45 – 10.55
4. Vyučovací hodina10.55 – 11.40
Přestávka11.40 – 11.50
5. Vyučovací hodina11.50 – 12.35
Přestávka12.35 – 12.45
6. Vyučovací hodina12.45 – 13.30

 Odpolední vyučování

7. Vyučovací hodina13.35 – 14.20
Přestávka14.20 – 14.30
8. Vyučovací hodina14.30 – 15.15

Výňatek pravidel pro tělesnou výchovu

Cvičební úbor do tělocvičny

 • tričko
 • kraťasy nebo sportovní kalhoty
 • vhodná čistá obuv (sálová nebo taková, která nezanechává skvrny na podlaze

Cvičební úbor na školní hřiště

Podle počasí:

 • tričko
 • kraťasy nebo sportovní kalhoty
 • mikina
 • sportovní obuv

Žák smí zapomenout cvičební úbor nejvýše 2x za pololetí. Žák na TV nenosí šperky, hodinky a jiné ozdoby, které by mohly způsobit zranění. Omluvenky – vždy v žákovské knížce (Omluvný list), příp. od lékaře (konkrétní omezení, platnost – do kdy)

Klasifikace

Žáci jsou hodnoceni za snahu, přístup a aktivitu v hodinách. Nutná účast na nejméně 10-ti dvouhodinách TV za pololetí.

Vyučování nesmí být z jakýchkoli důvodů narušováno. Kompletní znění pravidel naleznete ve školním řádu.