Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Přestup žáků z jiné školy

Přestup žáků z jiné školy

Informace k přijímání žádostí o přestup žáků z okolních obcí do šestého ročníku pro školní rok 2022/2023

V současné době má škola čtyři páté třídy. Z kapacitních důvodů nelze pro příští školní rok další třídu příslušného ročníku otevřít. Přestup žáků z okolních obcí (mimo školský obvod ZŠ Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník) bude tedy možný pouze v případě uvolnění stávajících míst po přijetí našich žáků na osmiletá gymnázia.

Základní prioritou vedení školy je zabezpečení:

 • dostatečného počtu míst pro vlastní spádové žáky
 • odpovídajících vyučovacích prostor
 • personální – především pedagogické


Obecné informace:
Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Stejný paragraf školského zákona rovněž výslovně stanoví, že základní škola, do níž žák přestoupil, je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.

Kritéria pro přijímání žáků do 6. ročníku ZŠ – pro školní rok 2022/2023

 • pro školní rok 2022/2023 otevře škola čtyři šesté třídy s maximálním celkovým počtem 112 žáků
 • žádosti o přestup bude škola přijímat v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2022
 • stanovený termín pro posouzení žádostí: 20. 5. 2022
 1. Žáci s trvalým pobytem ve školském obvodu školy stanoveném OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU MĚSTA NERATOVICE (v termínu přestupu).
 2. Žáci s místem trvalého pobytu v Neratovicích z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník (v termínu přestupu v 1. – 8. ročníku).
 3. Žáci s trvalým pobytem v Neratovicích z jiného školského obvodu (v termínu přestupu).
 4. Děti s místem trvalého pobytu v obcích Kojetice a Čakovičky (na základě Dohody o spolupráci při zajištění podmínek plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obcí Kojetice a Čakovičky).
 5. Ostatní zájemci, jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník (v termínu přestupu v 1. – 8. ročníku).
 6. Ostatní zájemci.


Mgr. Radka Millerová, ředitelka školy
V Neratovicích 8. 3. 2022