Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Projekty

Naše škola se zapojuje do různých projektů a hledá tak další finanční zdroje k vylepšení materiálního zázemí pro výuku, ale i investujeme do vzdělávání žáků a učitelů.


Minigranty V4 Gen – Code Buddies – Young Programmers Connected 2

Ve školním roce 2023/ 2024 odstartoval další projekt mezinárodní spolupráce, tentokrát s podporou a financováním V4 Visegradského fondu. V rámci inovativního projektu pod názvem „Code Buddies – Young Programmers Connected 2“, v překladu do češtiny „KódKamarádi – mladí programátoři se spojují 2“ jsme se setkali s  přáteli z partnerské základní školy Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego v Rybniku. Společně jsme ve dnech 22.4 – 25.4 2024 realizovali připravený program, složený z nejen z programovacích workshopů, ale i zajímavých návštěv historických míst nebo vědecko-zábavních center. Projektu se zúčastnilo 10 českých a 10 polských žáků spolu se 3 polskými a 3 českými učiteli, včetně ředitelek obou škol.

Podrobnosti z každého dne polské návštěvy a ze společných aktivit včetně fotodokumentace je možné si prohlédnout na stránkách školy v sekci Aktuality.

1.den

2.den

3.den

4.den

Děkujeme V4 za poskytnutí finanční podpory ve výši 5200 €, díky níž jsme mohli sdílet své nápady, setkávat se se sousedy, prohlubovat přátelství a získávat nové dovednosti a zkušenosti! Jsme rádi, že za podpory V4 GEN jsme pomohli prosazovat přeshraniční dialog mezi českými a polskými studenty a jejich pedagogy.


Digitalizuje školu – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Šance pro všechny – Ev. číslo 0073/PODSKOL/2022


Doučování žáků

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Pandemie Covid-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března 2020. Výluka prezenční výuky má negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.
Od 1. 1. 2022 realizujeme na naší škole doučování žáků, které by mělo tyto negativní dopady zmírnit (program navazuje na doučování realizované na podzim 2021). Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností. Předpokládáme, že takto podpoříme minimálně 150 žáků školy.


Všichni chceme zažít úspěch III.

V září 2021 jsme začali realizovat projekt Všichni chceme zažít úspěch III, registrační číslo projektu CZ.02.3X/0.0/0.0/20_080/0020199. Jedná se o projekt OP VVV financovaný z prostředků Evropské unie. Na období školních roků 2021/2022 a 2022/2023 tak škola získala 1 395 984 Kč. Prostředky budou využity na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, organizování čtenářských klubů a pořádání projektových dnů ve výuce. Věříme, že tento další projekt přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání v naší škole.


Všichni chceme zažít úspěch II.

V září 2019 jsme začali realizovat projekt Všichni chceme zažít úspěch II. Jedná se o projekt OP VVV financovaný z prostředků Evropské unie. Na období školních roků 2019/2020 a 2020/2021 tak škola získala 2 022 361 Kč. Prostředky budou využity na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, organizování Klubů (čtenářských, zábavné logiky a deskových her a komunikace v cizím jazyce), pořádání projektových dnů i na osobnostní a profesní rozvoj pedagogů. Díky zvolené šabloně Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ jsme školu vybavili tzv. tabletovou třídou – učitelé a žáci mají k dispozici celkem 32 iPadů. Věříme, že i díky tomuto projektu se zvýší kvalita vzdělávání v naší škole.


Všichni chceme zažít úspěch I.

Pro školní roky 2017/18 a 2018/19 máme připravený projekt Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání pod názvem „Všichni chceme zažít úspěch“ v hodnotě téměř 800 000 Kč.

Projekt je zaměřen na kombinaci témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání žáků. Jinak řečeno, učitelé budou mimo vyučování pomáhat žákům, kterým se ve škole příliš nedaří z jakýchkoli důvodů, dále budou navzájem spolupracovat mezi sebou a vymýšlet zajímavější hodiny, ve kterých budou motivovat žáky k lepším výsledkům. Sami se také budou vzdělávat např. v cizích jazycích. Věříme, že tento projekt se bude líbit žákům i učitelům a úspěšní budeme všichni.


Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník se ve školním roce 2015/16 zapojila do projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání.

V projektu nazvaném Výzva č. 56 se budeme zabývat:

 • Šablona č.1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Tohoto projektu se zúčastní 8 ročníků školy od 2. do 9. třídy a v 10 čtenářských dílnách budou číst a povídat si se svými učiteli o knihách, které přečetli a které popř. doporučí svým kamarádům. Zakoupené knihy budou i po skončení projektu k dispozici všem žákům školy.

V projektu nazvaném Výzva č. 57 se budeme zabývat:

 • Šablona č.1: Rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni – žáci vyrobí a zdokumentují 1 výrobek v nově vybavené dílně, která bude sloužit i pro ostatní žáky školy.
 • Šablona č.3: Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended leasingu- v rámci této šablony bude si 10 učitelů cizích jazyků zvyšovat své jazykové znalosti.

Projekt potrvá od 1.9.2015 – 31.12.2015


Sazka Olympijský víceboj

Naše škola se zapojila do projektu Sazka Olympijský víceboj, klíčového projektu Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje.

Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků. Výstupem projektu je možnost získat sportovní vysvědčení, díky kterému Vám bude doporučeno, jaké sportovní odvětví by bylo pro vaše dítě nejvhodnější s ohledem na jeho silné a slabé stránky a kde se mu můžete ve svém okolí pravidelně věnovat.

Více informací naleznete na oficiální stránce projektu ZDE nebo v letáku ZDE.


Didaktika pro kyberprostor

Základní škola 28. října Neratovice se zapojila v letošním školním roce jako partner s finančním příspěvkem do projektu „Didaktika pro kyberprostor“. Realizátorem projektu je společnost itelligence, a.s.

Trvání projektu: říjen 2014 – červenec 2015

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogů v oblasti práce s mobilními technologiemi typu notebook/tablet.

Obsah projektu tvoří:

 • vzdělávání ředitelů
 • školení a dílny pro ICT metodiky
 • školení pedagogů
 • mentoring a podpora pracovníků školy
 • nákup dotykových zařízení
 • dodávka WIFI infrastruktury
 • dodávka výukového software
 • dodávka didaktických materiálů

V rámci projektu škola získá 20 dotykových zařízení – tabletů.


IN-Generation

Projekt IN-Generation je celorepublikový projekt zaměřující se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti.

Probíhá přímo na základních školách po celé České republice a školám nabízí následující:

 • Interaktivní multimediální vzdělávací programy
 • Semináře a workshopy pro žáky, učitele i rodiče se zkušenými lektory
 • Účast na projektových dnech a dalších projektových aktivitách opírajících se o využití online nástrojů
 • Prezentaci prací žáků a škol na YouTube kanálu projektu: INGenYourCHannel
 • Spolupráci při tvorbě vzdělávacích materiálů

Projekt chce motivovat žáky, učitele i rodiče k tomu, aby využívání internetu nevnímali jako hrozbu, ale jako příležitost pro osobnostní růst mladé generace. Dalším cílem projektu je pomoci školám naplnit standardy ICT a podpořit zvyšování úrovně internetové gramotnosti v České republice.

Naše konkrétní spolupráce spočívá v těchto oblastech:

 • pilotování výukových materiálů,
 • účasti na besedách a workshopech pro žáky.
 • účasti na seminářích pro učitele

Chystáme také pracovní dílnu pro rodiče, kde spolu se svými dětmi pod vedením zkušených lektorů mohou prozkoumávat digitální svět.


Cestou přírodovědných a technických oborů

Projekt se SOŠ a SOU Neratovice

Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Období realizace projektu bude od 2. září 2013 – 30. června 2015.

SOŠ a SOU Neratovice přizvalo do tohoto projektu i naši školu. Mimo jiné má zvýšit motivaci a zájem žáků ZŠ a jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů.

Projekt si klade za cíl rozvinout spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákat ke studiu právě žáky základních škol, potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. Svými aktivitami projekt ovlivní žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce.

Konkrétní náplň projektu je následující:

 1. Zájmový kroužek karosářská dílna pro žáky ZŠ: každý měsíc bude 10 žáků docházet spolu s učitelem do dílen SOU a poznají jednoduché základy oboru karosář.
 2. Vzájemné učení žáků školy a žáků ZŠ, při kterém proběhnou ukázkové hodiny a žáci ZŠ si společně s učni vyzkouší jednoduché úkony v klempířské výrobě.
 3. Stáže pedagogických pracovníků ZŠ v SOŠ a SOU Neratovice: 2 učitelé ZŠ budou moci nahlédnout do vyučovacího procesu v SOŠ a SOU Neratovice.
 4. Podpora spolupráce SOŠ a SOU se ZŠ: 2 učitelé odborného výcviku navštíví a předají své zkušenosti v ZŠ.

Výchovný poradce

Od května 2013 do konce prosince 2014 se Mgr. Pavla Rosyvková účastní grantového projektu, který se jmenuje:
Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce
(CZ.1.07/1.3.48/02.0013)


Odplouváme dál

Naše škola je od 1. 6. 2013 zapojena do projektu „Odplouváme dál“, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt realizujeme ve spolupráci s firmou Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., která se zaměřuje rozvoj lidských zdrojů, výzkum profesního uplatnění, a to za využití výpočetní techniky a pracovní diagnostiky.

Pro tento účel je využíván poradenský nástroj pod názvem „Pracovní diagnostika COMDI“, který je Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR uznán za poradenský nástroj Aktivní politiky zaměstnanosti ČR. V současné době je RCV generálně pověřeno MPSV ČR implementací pracovní diagnostiky COMDI v rámci ČR.

Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol Středočeského kraje a pracovníci škol zaměření na kariérové poradenství (výchovní poradci).

Účelem projektu je rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně prevence před nesprávnou volbou povolání nebo předčasným odchodem žáků ze systému vzdělávání, osvětová a informační činnost směřující k žákům a zákonným zástupcům při řešení budoucí profesní dráhy.

Hlavní cíle projektu:

 • kariérové poradenství pro žáky ZŠ a zpětnovazebné šetření
 • informační a poradenská činnost pro žáky a výchovné poradce škol
 • profesní diagnostika a poradenství při volbě budoucího povolání žáků

Více informací o projektu naleznete na odplouvamedal.rcv.cz

Přečtěte si článek, který vyšel v Mělnickém deníku.


eTwinning

Pro více informací se podívejte na stránku.


Digitální učební materiály

Všechny naše materiály je možno stahovat na portále DUMY.cz

Poslední sady DUM

Během druhého pololetí školního roku 2012/2013 byly vytvořeny následující sady DUM.

 • VY_32_INOVACE-01.02.21-40 (Celá čísla)
 • VY_32_INOVACE-01.03.41-60 (Celá čísla)
 • VY_32_INOVACE-05.02.21-40 (Lesní společenství)
 • VY_32_INOVACE-08.02.21-40 (Gramatika)
 • VY_32_INOVACE-09.02.21-40 (Dějepis pro 6. a 7. ročník)
 • VY_32_INOVACE-10.03.41-60 (Dělitelnost)
 • VY_32_INOVACE-13.03.41-60 (Jazyková výchova 5. ročník)
 • VY_32_INOVACE-16.02.21-40 (Soustavy rovnic, rovnice)
 • VY_32_INOVACE-17.01.01-36 (Základy finanční gramotnosti)
 • VY_32_INOVACE-17.02.37-72 (Základy finanční gramotnosti 7. ročník)

Materiály jsou sdíleny na vnitřní síti školy s ostatními pedagogy.

Učitelé ZŠ si je mohou vyžádat na uvedeném emailu: info@3zsneratovice.cz nebo stáhnout na portálu DUMY.cz

Nové sady DUM

Během prvního pololetí školního roku 2012/2013 byly vytvořeny následující sady DUM.

 • VY_32_INOVACE-02.01.01-20 (Látka a těleso)
 • VY_32_INOVACE-02.03.41-60 (Účinky síly na těleso)
 • VY_32_INOVACE-03.03.41-60 (Antika)
 • VY_32_INOVACE-04.03.41-60 (Regionální geografie-Afrika, Amerika, Austrálie)
 • VY_32_INOVACE-05.03.41-60 (Biologie člověka)
 • VY_32_INOVACE-06.02.21-40 (Československé dějiny 1918-2008)
 • VY_32_INOVACE-07.01.01-20 (Gramatika interaktivně)
 • VY_32_INOVACE-07.02.21-40 (Literatura interaktivně)
 • VY_32_INOVACE-07.03.41-60 (Sloh interaktivně)
 • VY_32_INOVACE-08.01.01-20 (Slovní zásoba a konverzace)
 • VY_32_INOVACE-09.03.41-60 (Občanská výchova interaktivně)
 • VY_32_INOVACE-10.02.21-40 (Desetinná čísla)
 • VY_32_INOVACE-11.01.01-20 (Občanská výchova pro 2. stupeň)
 • VY_32_INOVACE-11.03.41-60 (Zeměpis ČR)
 • VY_32_INOVACE-13.02.21-40 (Literární výchova 4. a 5. r.)
 • VY_32_INOVACE-14.03.41-60 (Početní operace do 1 000 000)
 • VY_32_INOVACE-15.01.01-20 (Anglický jazyk interaktivně)
 • VY_32_INOVACE-15.02.21-40 (Jazyková výchova pro 1. a 2. ročník)
 • VY_32_INOVACE-15.03.41-60 (Enviromen. výchova pro 7. r.)

Materiály jsou sdíleny na vnitřní síti školy s ostatními pedagogy.

Učitelé ZŠ si je mohou vyžádat na uvedeném emailu: info@3zsneratovice.cz nebo stáhnout na portálu DUMY.cz

Další sady DUM

Během druhého pololetí školního roku 2011/2012 byly vytvořeny následující sady DUM.

 • VY_32_INOVACE-01.01.01-20 (Matematika pro 6. a 7. ročník)
 • VY_32_INOVACE-02.02.21-40 (Soustava SI)
 • VY_32_INOVACE-03.01.01-20 (Pravěk a orientální despocie)
 • VY_32_INOVACE-03.02.21-40 (Středověk a počátky novověku)
 • VY_32_INOVACE-04.01.01-20 (Regionální geografie – Asie, Evropa)
 • VY_32_INOVACE-04.02.21-40 (Planetární a obecná geografie)
 • VY_32_INOVACE-05.01.01-20 (Vodní společenství)
 • VY_32_INOVACE-06.01.01-20 (Dějiny 18. – počátku 20. století)
 • VY_32_INOVACE-06.03.41-60 (Světové dějiny 1918 – současnost)
 • VY_32_INOVACE-08.03.41-60 (Reálie)
 • VY_32_INOVACE-09.01.01-20 (Angličtina pro jazyk. úroveň A1-A2)
 • VY_32_INOVACE-10.01.01-20 (Objemy a povrchy těles)
 • VY_32_INOVACE-11.02.21-40 (Formy a prostředky komunikace)
 • VY_32_INOVACE-12.01.01-20 (Čísla do 1 000 000)
 • VY_32_INOVACE-12.02.21-40 (Tvarosloví)
 • VY_32_INOVACE-12.03.41-60 (Příroda živá, neživá)
 • VY_32_INOVACE-13.01.01-20 (Jazyková výchova 4.r.)
 • VY_32_INOVACE-14.01.01-20 (Anglický jazyk pro 5. ročník)
 • VY_32_INOVACE-14.02.21-40 (Čj – mluvnice pro 4. ročník)
 • VY_32_INOVACE-16.01.01-20 (Práce s různým SW)
 • VY_32_INOVACE-16.03.41-60 (Český jazyk pro 8. a 9. ročník)

Materiály jsou sdíleny na vnitřní síti školy s ostatními pedagogy.

Učitelé ZŠ si je mohou vyžádat na uvedeném emailu: info@3zsneratovice.cz nebo stáhnout na portálu DUMY.cz


EU peníze školám

Naše škola využila nabídky Evropské unie a zapojila se do projektu „EU PENÍZE ŠKOLÁM“. Sami jsme zpracovali projektovou žádost a všechny prostředky z projektu využijeme na modernizaci a zkvalitnění výuky na naší škole. Projekt byl na MŠMT schválen a bude probíhat následujících 30 měsíců, tedy od 1. března 2011 do 30. července 2013.

Finanční prostředky získané z tohoto projektu budou na naší škole využity následovně:

 • Vybavení multimediální pracovny PC a notebooky pro žáky a učitele.
 • Vybudování moderní jazykové učebny s veškerou potřebnou audiovizuální technikou.
 • Dovybavení stávajících pracoven další technikou jako je digitální kamera, vizualizér, fotoaparáty a další digitální technologie.
 • Vytvoření velkého množství výukových materiálů, které budou žáky motivovat k učení a pomohou jim dosahovat lepší studijní výsledky.
 • Pro pomoc žákům i rodičům bude na škole působit školní psycholog.
 • Další příjemné věci, které zlepší výuku a které ocení žáci, učitelé i rodiče.

Projekt EU peníze školám úspěšně pokračuje a po osmnácti měsících jsme vybudovali toto:

 • na 1. stupni byla instalována interaktivní tabule
 • škola je vybavena bezdrátovým připojením internetu
 • čtyři učitelé se o prázdninách zúčastnili zahraničního jazykového kurzu v Londýně
 • na škole již od dubna 2011 působí školní psycholog – Mgr. Marie Vabroušková
 • moderní jazyková digitální učebna včetně nového nábytku
 • interaktivní tabule (šestá na škole)
 • nové počítače, dataprojektory
 • rekonstrukce původní učebny anglického jazyka
 • modernizace dvou jazykových učeben 1. a 2. stupně
 • zpracování 647 digitálních učebních materiálů učiteli naší školy

Od nového školního roku veškerá nově nainstalovaná technika bude využívána našimi žáky a učiteli, pokračovat bude práce školního psychologa a učitelé budou pokračovat v ověřování zbývajících digitálních učebních materiálů, které zkvalitní výuku našich žáků a budou je motivovat k lepším studijním výsledkům.