Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Hlavním účelem a tomu odpovídajícím předmětem činnosti je organizace je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a souvisejícími právními předpisy, poskytování základního vzdělání. Hlavním účelem je rovněž zabezpečování stravování žáků a zaměstnanců organizace.

3. Organizační struktura

 1. základní škola
 2. školní jídelna
 3. školní družina

4. Kontaktní spojení

Základní škola Neratovice, 28. října 1157, 277 11 Neratovice
Telefon: 315 682 790, 315 682 448
E-mail: info@3zsneratovice.cz
ID datové schránky: 4mhmn9i
Webové stránky: www.3zsneratovice.cz

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Neratovice, 28. října 1157, 277 11 Neratovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Neratovice, 28. října 1157, 277 11 Neratovice

4.3. Úřední hodiny

Každou středu mimo svátky a prázdniny od 10:30 do 14:00 (pokud nebude uvedeno jinak).

4.4. Telefonní čísla

Ředitelka školy: 315 682 790, 315 682 448
Školní jídelna: 315 682 309
Školní družina: 739 994 406
Omlouvání dětí: 736 768 513

4.5. Adresa internetových stránek

www.3zsneratovice.cz

4.6. Adresa podatelny

Základní škola Neratovice, 28. října 1157, 277 11 Neratovice

4.7. Elektronická adresa podatelny

info@3zsneratovice.cz

4.8. Datová schránka

ID datové schránky: 4mhmn9i

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu bude sděleno v kanceláři školy podle typu konkrétní platby.

6. IČO

70888094

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů
 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
 • Školní vzdělávací program školní družiny
 • Organizační řád školy
8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:

 • osobně v kanceláři školy v úředních hodinách
 • telefonicky v úředních hodinách
 • písemně prostřednictvím pošty na adresu sídla školy
 • pomocí elektronické pošty: info@3zsneratovice.cz
 • prostřednictvím datové schránky: 4mhmn9i

Žádost lze formulovat volně s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem podání a podnětů

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí Mgr. Alice Dolanská. Tazatel obdrží odpověď nebo vyjádření k žádosti v nejkratší možné době od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy
 • §  Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • §  Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • §  Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • §  Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • §  Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • §  Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • §  Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • §  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
11.2. Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma. 

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není.

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou.

13.2. Výhradní licence

Nejsou.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Veřejné zakázky

Výzva č. 1/2019/3ZŠ

Vyvěšeno: 29.4.2019

Registr dotací

Podrobné informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.