Základní škola Neratovice,
28. října 1157, okres Mělník

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

Zápis k povinné školní docházce

Zápis proběhne 5. 4. 2024
Registrační systém, kde musíte nejprve vyplnit přihlášku, bude aktivován od 25. 3. 2024 do 4. 4. 2024.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a starších s odloženou školní docházkou. S sebou k zápisu si rodiče připraví:

 • vytištěnou přihlášku
 • občanský průkaz alespoň jednoho z rodičů a rodný list dítěte
 • cizí státní příslušník doloží typ povolení pobytu + kopii rodného listu dítěte
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud byl žákovi udělen v loňském školním roce)

Podmínky přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky

Ředitelka Základní školy Neratovice 28. října 1157 stanovila následující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí k plnění povinnosti školní docházky pro školní rok 2024/25 v případě, kdy počet přijatých žádostí překročí stanovený maximální počet žáků.

Pro školní rok 2024/2025 maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanovila ředitelka základní školy podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění na 75 žáků (tři třídy po 25 dětech).

Děti budou přijaty po splnění jednotlivých kritérií v následujícím pořadí:

 1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou města Neratovice (v den zápisu).
 2. Děti s trvalým pobytem v Neratovicích z jiného školského obvodu (v den zápisu).
 3. Děti s místem trvalého pobytu v obci Čakovičky (na základě Dohody o spolupráci při zajištění podmínek plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obce Čakovičky).
 4. Ostatní zájemci.

Stanovení pořadí:
Pořadí přijatých dětí se stanoví v souladu s pořadím splnění podmínek od bodu 1 k bodu 4.

Poznámky:
V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

Odklad povinné školní docházky

Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. Vyplněnou žádost musí doložit v den zápisu nebo nejpozději do 30. 4. 2024 souhlasným vyjádřením odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení. Žádáme rodiče, kteří uvažují u svého dítěte o odkladu školní docházky, aby se ve školském poradenském zařízení objednali včas. (Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ )

Dětem, kterým bude udělen odklad povinné školní docházky, nabízíme možnost zařazení do přípravné třídy na naší škole. Další informace naleznete na stránce Zápis do přípravné třídy.

Další informace

Každému dítěti u zápisu bude přidělen registrační kód. Seznam přijatých žáků bude vyvěšen na budově a webových stránkách školy dne 3. 5. 2024.

Rozhodnutí o přijetí obdrží rodiče na první třídní schůzce 12. 6. 2024.
Všechny změny, které nastanou ode dne zápisu, jsou rodiče povinni škole nahlásit nejpozději při zahájení školního roku.

Elektronická registrace k zápisu povinné školní docházky

Na webových stránkách naší školy bude od 25. března 2024 do 4. dubna 2024 spuštěna elektronická registrace k povinné školní docházce.

Elektronickou registraci lze provést z domova, z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Pořadí přijetí přihlášky (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání. Po provedení elektronické registrace budou na Vámi zadaný e-mail odeslány potvrzující informace o zvoleném termínu zápisu a registrační kód pro zápis. NÁPOVĚDA PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ REGISTRACE

Zákonní zástupci si žádost vyplní a vytisknou a ve zvoleném čase dne 5. 4. 2024 ji přinesou k řádnému zápisu.

V případě, že nemáte možnost provést elektronickou registraci, provedeme registraci společně po telefonu. Telefon: 315 682 790, mobil: 736 768 513

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné do registrační přihlášky tuto skutečnost poznamenat a do školy doručit v době zápisu doporučující posouzení z PPP a od dětského nebo odborného lékaře (nejpozději do 30. 4. 2024).

Dále upozorňujeme všechny zákonné zástupce, kteří byli u zápisu v roce 2023 a jejich dítěti byl udělen odklad povinné školní docházky, aby také učinili registraci a následně přišli k zápisu. Udělením odkladu v roce 2023 neznamená, že je dítě automaticky na danou školu přijato.

Seznamy přijatých dětí k základnímu vzdělávání budou zveřejněny pod registračními kódy na úřední desce školy a na webových stránkách školy.

Akce spojené se zápisem do 1. třídy

Den otevřených dveří

27. 3. 2024 v 9.00 a 10.00 hod.

Škola nanečisto

29. 5. 2024 od 16.00 do 17.00 hod. v budově školy

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

12. 6. 2024 od 16.00 hod. (pouze pro rodiče, místnost bude upřesněna)

Program:

 1. Informace o organizaci začátku školního roku
 2. Informace o školních potřebách pro děti
 3. Optimální připravenost dítěte na vstup do školy

Mgr. Radka Millerová, ředitelka školy
Telefon: 315 682 790 | Mobil: 736 768 513 | E-mail: info@3zsneratovice.cz)